Thứ sáu, 13/12/2019 | 00:00 GMT+7

Cách thiết lập server lưu trữ đối tượng bằng Minio trên Ubuntu 18.04

Từ các giải pháp backup dựa trên cloud đến các mạng phân phối nội dung có tính khả dụng cao (CDN) , khả năng lưu trữ các đốm màu phi cấu trúc của dữ liệu đối tượng và làm cho chúng có thể truy cập thông qua HTTP API, được gọi là lưu trữ đối tượng , đã trở thành một phần không thể thiếu trong bối cảnh công nghệ hiện đại.

Minio là một server lưu trữ đối tượng nguồn mở phổ biến tương thích với dịch vụ lưu trữ cloud Amazon S3 . Các ứng dụng đã được cấu hình để nói chuyện với Amazon S3 cũng có thể được cấu hình để nói chuyện với Minio, cho phép Minio trở thành một giải pháp thay thế khả thi cho S3 nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn server lưu trữ đối tượng của bạn . Dịch vụ lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc như ảnh, video, file log , bản backup và containers images / VM và thậm chí có thể cung cấp một server lưu trữ đối tượng duy nhất chứa nhiều ổ đĩa trải rộng trên nhiều server .

Minio được viết bằng Go, đi kèm với ứng dụng client dòng lệnh cùng với giao diện trình duyệt và hỗ trợ dịch vụ xếp hàng đơn giản cho các mục tiêu Giao thức xếp hàng thư nâng cao (AMQP) , Elasticsearch , Redis , NATSPostgreSQL . Vì tất cả những lý do này, việc học cách cài đặt một server lưu trữ đối tượng Minio có thể bổ sung nhiều tính linh hoạt và tiện ích cho dự án của bạn.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ:

 • Cài đặt server Minio trên server Ubuntu 18.04 của bạn và cấu hình nó như một dịch vụ systemd .

 • Cài đặt certificate SSL / TLS bằng Let's Encrypt để bảo mật giao tiếp giữa server và client .

 • Truy cập giao diện trình duyệt của Minio thông qua HTTPS để sử dụng và quản trị server .

Yêu cầu

Để hoàn thành hướng dẫn này, bạn cần :

 • Một server Ubuntu 18.04 được cài đặt theo hướng dẫn cài đặt server ban đầu Ubuntu 18.04 của ta , bao gồm user không phải root có quyền sudo và firewall .

 • Tên domain đã đăng ký đầy đủ. Bạn có thể mua một cái trên Namecheap hoặc nhận một cái miễn phí trên Freenom . Trong hướng dẫn này, domain của bạn sẽ được thể hiện dưới dạng your_domain .

 • Các bản ghi DNS sau được cài đặt cho server Minio của bạn. Bạn có thể theo dõi tài liệu bản ghi DNS của ta để biết chi tiết về cách thêm chúng cho server DigitalOcean.

  • Bản ghi A với tên server của bạn (ví dụ: minio-server.your_domain ) trỏ đến địa chỉ IPv4 của server đối tượng của bạn.
  • (Tùy chọn) Nếu bạn muốn server của bạn có thể truy cập được qua IPv6, bạn cần bản ghi AAAA với tên server trỏ đến địa chỉ IPv6 của server đối tượng của bạn.

Bước 1 - Cài đặt và cấu hình server Minio

Bạn có thể cài đặt server Minio bằng cách biên dịch mã nguồn hoặc thông qua file binary . Để cài đặt nó từ nguồn, bạn cần phải cài đặt ít nhất Go 1.12 trên hệ thống của bạn .

Trong bước này, bạn sẽ cài đặt server thông qua file binary được biên dịch trước và sau đó cấu hình server Minio sau đó.

Đầu tiên, đăng nhập vào server của bạn, thay thế sammy bằng tên user của bạn và your_server_ip bằng địa chỉ IP của server Ubuntu 18.04 của bạn:

 • ssh sammy@your_server_ip

Nếu bạn chưa cập nhật database gói gần đây, hãy cập nhật nó ngay bây giờ:

 • sudo apt update

Tiếp theo, download file binary của server Minio từ trang web chính thức:

 • wget https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio

Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau:

Output
--2019-08-27 15:08:49-- https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio Resolving dl.min.io (dl.min.io)... 178.128.69.202 Connecting to dl.min.io (dl.min.io)|178.128.69.202|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 44511616 (42M) [application/octet-stream] Saving to: ‘minio’ minio 100%[===================>] 42.45M 21.9MB/s in 1.9s 2019-08-27 15:08:51 (21.9 MB/s) - ‘minio’ saved [44511616/44511616]

Sau khi download xong, một file có tên minio sẽ nằm trong folder làm việc của bạn. Sử dụng lệnh sau để làm cho nó có thể thực thi được:

 • sudo chmod +x minio

Bây giờ, hãy di chuyển file vào folder /usr/local/bin nơi tập lệnh khởi động systemd của Minio dự kiến sẽ tìm thấy nó:

 • sudo mv minio /usr/local/bin

Điều này sẽ cho phép ta viết một tệp đơn vị dịch vụ sau trong hướng dẫn này để tự động chạy Minio khi khởi động.

Vì lý do bảo mật, cách tốt nhất là tránh chạy server Minio dưới dạng root . Điều này sẽ hạn chế thiệt hại có thể gây ra cho hệ thống của bạn nếu bị xâm phạm. Vì tập lệnh systemd bạn sẽ sử dụng trong Bước 2 tìm kiếm account user và group được gọi là minio-user , hãy tạo một user mới với tên này:

 • sudo useradd -r minio-user -s /sbin/nologin

Trong lệnh này, bạn đã sử dụng cờ -s để đặt /sbin/nologin làm shell cho minio-user . Đây là một shell không cho phép user đăng nhập, không cần thiết cho minio-user .

Tiếp theo, thay đổi quyền sở hữu binary minio-user :

 • sudo chown minio-user:minio-user /usr/local/bin/minio

Tiếp theo, bạn sẽ tạo một folder mà Minio sẽ lưu trữ các file . Đây sẽ là vị trí lưu trữ cho các thùng mà bạn sẽ sử dụng sau này để tổ chức các đối tượng bạn lưu trữ trên server Minio của bạn . Hướng dẫn này sẽ đặt tên cho folder là minio :

 • sudo mkdir /usr/local/share/minio

Cấp quyền sở hữu folder đó cho minio-user :

 • sudo chown minio-user:minio-user /usr/local/share/minio

Hầu hết các file cấu hình server được lưu trữ trong folder /etc , vì vậy hãy tạo file cấu hình Minio của bạn ở đó:

 • sudo mkdir /etc/minio

Cũng cấp quyền sở hữu folder đó cho minio-user :

 • sudo chown minio-user:minio-user /etc/minio

Sử dụng Nano hoặc editor yêu thích của bạn để tạo file môi trường cần thiết để sửa đổi cấu hình mặc định:

 • sudo nano /etc/default/minio

Khi file được mở, hãy thêm các dòng sau để đặt một số biến môi trường quan trọng trong file môi trường của bạn:

/ etc / default / minio
MINIO_ACCESS_KEY="minio" MINIO_VOLUMES="/usr/local/share/minio/" MINIO_OPTS="-C /etc/minio --address your_server_ip:9000" MINIO_SECRET_KEY="miniostorage" 

Hãy xem xét các biến này và các giá trị bạn đặt:

 • MINIO_ACCESS_KEY : Thao tác này đặt khóa truy cập mà bạn sẽ sử dụng để truy cập giao diện user của trình duyệt Minio.
 • MINIO_SECRET_KEY : Điều này đặt private key mà bạn sẽ sử dụng để hoàn thành thông tin đăng nhập của bạn vào giao diện Minio. Hướng dẫn này đã đặt giá trị thành miniostorage , nhưng ta khuyên bạn nên chọn một password khác, phức tạp hơn để bảo mật server của bạn.
 • MINIO_VOLUMES : Điều này xác định folder lưu trữ mà bạn đã tạo cho group của bạn .
 • MINIO_OPTS : Điều này thay đổi vị trí và cách server phục vụ dữ liệu. Các -C cờ chỉ Minio vào folder cấu hình nó nên sử dụng, trong khi --address cờ nói Minio địa chỉ IP và cổng để bám vào. Nếu địa chỉ IP không được chỉ định, Minio sẽ liên kết với mọi địa chỉ được cấu hình trên server , bao gồm localhost và bất kỳ địa chỉ IP nào liên quan đến Docker, vì vậy bạn nên chỉ định trực tiếp địa chỉ IP tại đây. Cổng mặc định 9000 có thể được thay đổi nếu bạn muốn.

Cuối cùng, lưu file môi trường khi bạn thực hiện xong các thay đổi.

Đến đây bạn đã cài đặt Minio và đặt một số biến môi trường quan trọng. Tiếp theo, bạn sẽ cấu hình server để chạy như một dịch vụ hệ thống.

Bước 2 - Cài đặt Tập lệnh khởi động Minio Systemd

Trong bước này, bạn sẽ cấu hình server Minio được quản lý như một dịch vụ systemd .

Trước tiên, hãy download tệp trình mô tả dịch vụ Minio chính thức bằng lệnh sau:

 • curl -O https://raw.githubusercontent.com/minio/minio-service/master/linux-systemd/minio.service

Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau:

Output
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 835 100 835 0 0 6139 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 6139

Sau khi quá trình download hoàn tất, một file có tên minio.service sẽ nằm trong folder làm việc của bạn.

Để kiểm tra nội dung của minio.service trước khi áp dụng, hãy mở nó trong editor để xem nội dung của nó:

 • nano minio.service

Điều này sẽ hiển thị như sau:

/etc/systemd/system/minio.service
[Unit] Description=MinIO Documentation=https://docs.min.io Wants=network-online.target After=network-online.target AssertFileIsExecutable=/usr/local/bin/minio [Service] WorkingDirectory=/usr/local/ User=minio-user Group=minio-user EnvironmentFile=/etc/default/minio ExecStartPre=/bin/bash -c "if [ -z \"${MINIO_VOLUMES}\" ]; then echo \"Variable MINIO_VOLUMES not set in /etc/default/minio\"; exit 1; fi" ExecStart=/usr/local/bin/minio server $MINIO_OPTS $MINIO_VOLUMES # Let systemd restart this service always Restart=always # Specifies the maximum file descriptor number that can be opened by this process LimitNOFILE=65536 # Disable timeout logic and wait until process is stopped TimeoutStopSec=infinity SendSIGKILL=no [Install] WantedBy=multi-user.target # Built for ${project.name}-${project.version} (${project.name}) 

Tệp đơn vị dịch vụ này khởi động server minio-user dùng minio-user user mà bạn đã tạo trước đó. Nó cũng thực hiện các biến môi trường mà bạn đã đặt ở bước cuối cùng và làm cho server chạy tự động khi khởi động. Để biết thêm thông tin về các file đơn vị systemd , hãy xem hướng dẫn của ta Hiểu về Đơn vị Systemd và Tệp Đơn vị .

Khi bạn đã xem qua nội dung của tập lệnh, hãy đóng editor của bạn.

Systemd yêu cầu các file đơn vị phải được lưu trữ trong folder cấu hình systemd , vì vậy hãy di chuyển minio.service đó:

 • sudo mv minio.service /etc/systemd/system

Sau đó, chạy lệnh sau để reload tất cả các đơn vị systemd:

 • sudo systemctl daemon-reload

Cuối cùng, kích hoạt Minio để bắt đầu khi server khởi động :

 • sudo systemctl enable minio

Điều này sẽ cho kết quả sau:

Output
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/minio.service to /etc/systemd/system/minio.service.

Bây giờ tập lệnh systemd đã được cài đặt và cấu hình, đã đến lúc khởi động server .

Bước 3 - Khởi động Server Minio

Trong bước này, bạn sẽ khởi động server và sửa đổi firewall để cho phép truy cập thông qua giao diện trình duyệt.

Đầu tiên, khởi động server Minio:

 • sudo systemctl start minio

Tiếp theo, xác minh trạng thái của Minio, địa chỉ IP mà nó được liên kết, mức sử dụng bộ nhớ của nó và hơn thế nữa bằng cách chạy lệnh này:

 • sudo systemctl status minio

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Output
● minio.service - MinIO Loaded: loaded (/etc/systemd/system/minio.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Mon 2019-12-09 21:54:02 UTC; 46s ago Docs: https://docs.min.io Process: 3405 ExecStartPre=/bin/bash -c if [ -z "${MINIO_VOLUMES}" ]; then echo "Variable MINIO_VOLUMES not set in /etc/default/minio"; exit 1; fi (code=exited, status=0/SUCCES Main PID: 3407 (minio) Tasks: 7 (limit: 1152) CGroup: /system.slice/minio.service └─3407 /usr/local/bin/minio server -C /etc/minio --address your_server_IP:9000 /usr/local/share/minio/ Dec 09 21:54:02 cart-Minion-Object-1804-1 systemd[1]: Started MinIO. Dec 09 21:54:03 cart-Minion-Object-1804-1 minio[3407]: Endpoint: http://your_server_IP:9000 Dec 09 21:54:03 cart-Minion-Object-1804-1 minio[3407]: Browser Access: Dec 09 21:54:03 cart-Minion-Object-1804-1 minio[3407]: http://your_server_IP:9000 ...

Tiếp theo, cho phép truy cập thông qua firewall vào server Minio trên cổng đã cấu hình . Trong hướng dẫn này, đó là cổng 9000 .

Đầu tiên hãy thêm luật :

 • sudo ufw allow 9000

Sau đó, kích hoạt firewall :

 • sudo ufw enable

Bạn sẽ nhận được dấu nhắc sau:

Output
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)?

Nhấn yENTER để xác nhận điều này. Sau đó, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Output
Firewall is active and enabled on system startup

Minio hiện đã sẵn sàng chấp nhận lưu lượng truy cập, nhưng trước khi kết nối với server , bạn sẽ bảo mật thông tin liên lạc bằng cách cài đặt certificate SSL / TLS.

Bước 4 - Bảo mật quyền truy cập vào server Minio của bạn bằng certificate TLS

Trong bước này, bạn sẽ bảo mật quyền truy cập vào server Minio của bạn bằng private key và public certificate đã nhận được từ tổ chức phát hành certificate (CA), trong trường hợp này là Let's Encrypt . Để nhận certificate SSL miễn phí, bạn sẽ sử dụng Certbot .

Đầu tiên, cho phép truy cập HTTP và HTTPS thông qua firewall của bạn. Để thực hiện việc này, hãy mở cổng 80 , là cổng dành cho HTTP:

 • sudo ufw allow 80

Tiếp theo, mở cổng 443 cho HTTPS:

 • sudo ufw allow 443

Khi bạn đã thêm các luật này, hãy kiểm tra trạng thái firewall của bạn bằng lệnh sau:

 • sudo ufw status verbose

Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau:

Output
Status: active Logging: on (low) Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed) New profiles: skip To Action From -- ------ ---- 22/tcp (OpenSSH) ALLOW IN Anywhere 9000 ALLOW IN Anywhere 443 ALLOW IN Anywhere 80 ALLOW IN Anywhere 22/tcp (OpenSSH (v6)) ALLOW IN Anywhere (v6) 9000 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) 443 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) 80 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

Điều này xác nhận cổng 80443 đang mở, đảm bảo server của bạn chấp nhận các yêu cầu từ internet.

Tiếp theo, bạn sẽ cài đặt Certbot. Vì Certbot duy trì một repository PPA riêng biệt, trước tiên bạn sẽ phải thêm nó vào danh sách các repository của bạn trước khi cài đặt Certbot như được hiển thị:

Để chuẩn bị thêm repository PPA, trước tiên hãy cài đặt software-properties-common , một gói để quản lý PPA:

 • sudo apt install software-properties-common

Gói này cung cấp một số tập lệnh hữu ích để thêm và xóa PPA thay vì thực hiện thủ công.

Bây giờ thêm repository Vũ trụ :

 • sudo add-apt-repository universe

Kho này chứa phần mềm open-souce và miễn phí được duy trì bởi cộng đồng Ubuntu, nhưng không được Canonical , nhà phát triển Ubuntu chính thức duy trì. Đây là nơi ta sẽ tìm thấy repository cho Certbot.

Tiếp theo, thêm repository Certbot:

 • sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Output
This is the PPA for packages prepared by Debian Let's Encrypt Team and backported for Ubuntu(s). More info: https://launchpad.net/~certbot/+archive/ubuntu/certbot Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it

Nhấn ENTER để chấp nhận.

Sau đó cập nhật danh sách gói:

 • sudo apt update

Cuối cùng, cài đặt certbot :

 • sudo apt install certbot

Tiếp theo, bạn sẽ sử dụng certbot để tạo certificate SSL mới.

Kể từ khi Ubuntu 18,04 chưa hỗ trợ cài đặt tự động, bạn sẽ sử dụng certonly lệnh và --standalone để có được giấy chứng nhận:

 • sudo certbot certonly --standalone -d minio-server.your_domain

--standalone nghĩa là certificate này dành cho một web server độc lập được tích hợp sẵn. Để biết thêm thông tin về điều này, hãy xem Hướng dẫn Cách Sử dụng Chế độ Độc lập Certbot để Lấy Chứng chỉ SSL Hãy Mã hóa trên Ubuntu 18.04 của ta .

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Output
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel):

Thêm email của bạn và nhấn ENTER .

Sau đó, Certbot sẽ yêu cầu bạn đăng ký Let's Encrypt:

Output
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Please read the Terms of Service at https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must agree in order to register with the ACME server at https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (A)gree/(C)ancel:

Nhập A và nhấn ENTER để đồng ý.

Tiếp theo, bạn sẽ được hỏi liệu bạn có sàng chia sẻ email của bạn với Electronic Frontier Foundation hay không :

Output
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Y)es/(N)o:

Khi bạn trả lời Y hoặc N , các khóa public key và private key của bạn sẽ được tạo và lưu trong /etc/letsencrypt/live/minio-server. your_domain_name folder /etc/letsencrypt/live/minio-server. your_domain_name .

Tiếp theo, sao chép hai file này ( privkey.pemfullchain.pem ) vào folder certs trong folder cấu hình server của Minio, là /etc/minio cho hướng dẫn này. Sử dụng cách sau để sao chép privkey.pem và đổi tên file private.key :

 • sudo cp /etc/letsencrypt/live/minio-server.your_domain_name/privkey.pem /etc/minio/certs/private.key

Sau đó, làm tương tự cho fullchain.pem , đặt tên cho kết quả là public.crt :

 • sudo cp /etc/letsencrypt/live/minio-server.your_domain_name/fullchain.pem /etc/minio/certs/public.crt

Bây giờ, hãy thay đổi quyền sở hữu của các file thành minio-user . Đầu tiên, hãy làm điều này cho private.key :

 • sudo chown minio-user:minio-user /etc/minio/certs/private.key

Sau đó public.crt :

 • sudo chown minio-user:minio-user /etc/minio/certs/public.crt

Khởi động lại server Minio để nó nhận biết được certificate và bắt đầu sử dụng HTTPS:

 • sudo systemctl restart minio

Chứng chỉ Let's Encrypt chỉ có giá trị trong chín mươi ngày. Điều này nhằm khuyến khích user tự động hóa quy trình gia hạn certificate của họ. Gói Certbot bạn đã cài đặt tự động thêm tập lệnh gia hạn vào /etc/cron.d . Tập lệnh này chạy hai lần một ngày và sẽ tự động gia hạn bất kỳ certificate nào trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày hết hạn.

Như vậy, kết nối của Minio hiện đã được bảo mật và certificate SSL / TLS sẽ tự động gia hạn cho bạn. Trong bước tiếp theo, bạn sẽ kết nối với Minio thông qua trình duyệt để sử dụng server .

Bước 5 - Kết nối an toàn với giao diện web của Minio bằng HTTPS

Trong bước này, bạn sẽ kết nối an toàn với giao diện web Minio qua HTTPS, sau đó bạn sẽ tạo các group và tải các đối tượng vào chúng.

Truy cập giao diện web bằng cách trỏ trình duyệt của bạn tới https://minio-server. your_domain : 9000 .

Bạn sẽ thấy màn hình đăng nhập server Minio:

Màn hình đăng nhập Minio

Bây giờ, đăng nhập vào giao diện chính bằng lệnh thông tin đăng nhập của bạn. Đối với Khóa truy cập , hãy nhập MINIO_ACCESS_KEY bạn đã đặt trong file môi trường /etc/default/ minioBước 1 . Đối với Khóa bí mật , nhập MINIO_SECRET_KEY bạn đã đặt trong cùng một file . Khi bạn đã nhập thông tin đăng nhập, hãy nhấp vào nút tròn có mũi tên ngay bên dưới các trường nhập.

Sau đó, bạn sẽ thấy giao diện user Minio. Để tạo một group mới trong đó bạn có thể lưu trữ các đối tượng, hãy nhấp vào nút + màu đỏ nhạt ở dưới cùng bên phải của giao diện chính để hiển thị thêm hai nút màu vàng.

Giao diện chính của Minio

Nhấp vào nút màu vàng ở giữa và nhập tên cho group mới của bạn trong dấu nhắc , nhấn phím ENTER để lưu câu trả lời của bạn. Group mới của bạn hiện đã sẵn sàng để sử dụng để lưu trữ.

Lưu ý: Khi đặt tên cho group Minio của bạn, hãy đảm bảo tên của bạn chỉ chứa các chữ cái viết thường, số hoặc dấu gạch nối. Minio giới hạn các quy ước đặt tên group để tương thích với các tiêu chuẩn AWS S3.

Khi bạn muốn thêm các đối tượng vào group của bạn , hãy nhấp vào nút màu đỏ nhạt giống như trước đó và sau đó nhấp vào nút màu vàng trên cùng để mở dấu nhắc tải file lên.

Đến đây, bạn đã làm việc qua toàn bộ giao diện web cơ bản của việc tạo group và tải lên các đối tượng.

Kết luận

Đến đây bạn có server lưu trữ đối tượng Minio của riêng mình mà bạn có thể kết nối an toàn từ giao diện web bằng certificate Let's Encrypt SSL / TLS. Theo tùy chọn, bạn có thể cần xem các máy khách Minio trên máy tính để bàn cho FreeBSD, Linux, Mac và Windows như một cách thay thế để sử dụng và quản trị server lưu trữ đối tượng của bạn.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tăng dung lượng lưu trữ của cài đặt Minio vượt quá kích thước đĩa của server , bạn có thể sử dụngdịch vụ lưu trữ khối của DigitalOcean để đính kèm một dung lượng vào server của bạn , mở rộng dung lượng lưu trữ lên tới 80 TB.

Thông tin thêm về Minio có tại trang web tài liệu của dự án . Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lưu trữ đối tượng, hãy duyệt qua các hướng dẫn về Lưu trữ đối tượng của ta .


Tags:

Các tin liên quan

Cách xây dựng server GraphQL trong Node.js bằng GraphQL-yoga và MongoDB
2019-12-12
Cách thiết lập server GraphQL trong Node.js với server Apollo và Sequelize
2019-12-12
Cách sử dụng Ansible để tự động thiết lập server ban đầu trên Ubuntu 18.04
2019-11-27
Cách sử dụng Ansible để tự động thiết lập server ban đầu trên Ubuntu 18.04
2019-11-27
Cách sử dụng Ansible để tự động thiết lập server ban đầu trên Ubuntu 18.04
2019-11-27
Sử dụng Sự kiện do server gửi trong Node.js để tạo ứng dụng thời gian thực
2019-11-18
Cách thiết lập front-end server PageKite trên Debian 9
2019-10-25
Cách thiết lập server trang kết thúc phía trước PageKite trên Debian 9
2019-10-25
Cách cài đặt Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) trên Debian 10
2019-07-15
Thiết lập server ban đầu với Debian 10
2019-07-08