Thứ tư, 01/04/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Node.js trên CentOS 8

Node.js là một trình chạy JavaScript dành cho lập trình phía server . Nó cho phép các nhà phát triển tạo chức năng backend có thể mở rộng bằng JavaScript, một ngôn ngữ mà nhiều người đã quen thuộc với việc phát triển web dựa trên trình duyệt.

Trong hướng dẫn này, ta sẽ chỉ cho bạn ba cách khác nhau để cài đặt Node.js trên server CentOS 8:

 • sử dụng dnf để cài đặt gói nodejs từ kho AppStream mặc định của CentOS
 • cài đặt nvm , Trình quản lý version nút và sử dụng nó để cài đặt và quản lý nhiều version của node
 • xây dựng và cài đặt node từ nguồn

Hầu hết user nên sử dụng dnf để cài đặt các version Node đóng gói sẵn có sẵn. Nếu bạn là nhà phát triển hoặc cần quản lý nhiều version Node đã cài đặt, hãy sử dụng phương pháp nvm . Xây dựng từ nguồn hiếm khi cần thiết đối với hầu hết user .

Yêu cầu

Để hoàn thành hướng dẫn này, bạn cần một server chạy CentOS 8. Ta sẽ cho rằng bạn đã đăng nhập vào server này với quyền là user không root , sudo -enabled. Để cài đặt điều này, hãy xem hướng dẫn Cài đặt Server Ban đầu cho CentOS 8 của ta .

Tùy chọn 1 - Cài đặt Node từ CentOS AppStream Repository

Node.js có sẵn từ repository AppStream mặc định của CentOS 8. Có nhiều version có sẵn và bạn có thể chọn giữa chúng bằng cách bật luồng module thích hợp. Đầu tiên, liệt kê các stream có sẵn cho module nodejs bằng lệnh dnf :

 • sudo dnf module list nodejs
Output
Name Stream Profiles Summary nodejs 10 [d] common [d], development, minimal, s2i Javascript runtime nodejs 12 common, development, minimal, s2i Javascript runtime

Hai stream có sẵn, 1012 . [d] cho biết version 10 là stream mặc định. Nếu bạn muốn cài đặt Node.js 12, hãy chuyển đổi stream module ngay bây giờ:

 • sudo dnf module enable nodejs:12

Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận quyết định của bạn . Sau đó, stream version 12 sẽ được bật và ta có thể tiếp tục cài đặt. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với các stream module , hãy xem tài liệu chính thức của CentOS AppStream .

Cài đặt gói nodejs với dnf :

 • sudo dnf install nodejs

, dnf sẽ yêu cầu bạn xác nhận các hành động mà nó sẽ thực hiện. Nhấn y rồi nhấn ENTER để thực hiện và phần mềm sẽ cài đặt.

Kiểm tra xem cài đặt có thành công hay không bằng cách truy vấn node để biết số version của nó:

 • node --version
Output
v12.13.1

Đầu ra --version của bạn sẽ khác nếu bạn cài đặt Node.js 10.

Lưu ý: cả hai version có sẵn của Node.js đều là các version hỗ trợ dài hạn , nghĩa là chúng có thời hạn bảo trì được đảm bảo lâu hơn. Xem trang phát hành Node.js chính thức để biết thêm thông tin về vòng đời.

Cài đặt nodejs gói cũng nên cài đặt npm tiện ích Node Package Manager là một phụ thuộc. Xác minh nó cũng đã được cài đặt đúng cách:

 • npm --version
Output
6.12.1

Đến đây, bạn đã cài đặt thành công Node.js và npm bằng repository CentOS. Phần tiếp theo sẽ trình bày cách sử dụng Trình quản lý version Node để thực hiện .

Tùy chọn 2 - Cài đặt Node bằng Trình quản lý Phiên bản Node

Một cách khác để cài đặt Node.js đặc biệt linh hoạt là sử dụng nvm, Node Version Manager. Phần mềm này cho phép bạn cài đặt và duy trì nhiều version độc lập khác nhau của Node.js và các gói Node liên quan của chúng cùng một lúc.

Để cài đặt NVM trên máy CentOS 8 của bạn, hãy truy cập trang GitHub của dự án . Sao chép lệnh curl từ file README hiển thị trên trang chính. Thao tác này sẽ giúp bạn có được version mới nhất của lệnh cài đặt .

Trước khi chuyển lệnh qua bash , bạn nên kiểm tra tập lệnh đảm bảo rằng nó không làm điều gì đó không như ý . Bạn có thể thực hiện bằng cách bỏ dấu | bash phân đoạn | bash ở cuối lệnh curl :

 • curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh

Hãy xem và đảm bảo bạn thấy phù hợp với những thay đổi mà nó đang thực hiện. Khi thấy ổn , hãy chạy lại lệnh với | bash thêm vào ở cuối. URL bạn sử dụng sẽ thay đổi tùy thuộc vào version mới nhất của NVM, nhưng hiện tại, tập lệnh có thể được download và thực thi bằng lệnh :

 • curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh | bash

Thao tác này sẽ cài đặt tập lệnh nvm vào account user của bạn. Để sử dụng nó, trước tiên bạn phải mã nguồn file .bash_profile của bạn :

 • source ~/.bash_profile

Bây giờ, bạn có thể hỏi NVM version Node nào có sẵn:

nvm list-remote 
. . .    v12.13.0  (LTS: Erbium)    v12.13.1  (LTS: Erbium)    v12.14.0  (LTS: Erbium)    v12.14.1  (LTS: Erbium)    v12.15.0  (LTS: Erbium)    v12.16.0  (LTS: Erbium)    v12.16.1  (Latest LTS: Erbium)     v13.0.0     v13.0.1     v13.1.0     v13.2.0     v13.3.0     v13.4.0     v13.5.0     v13.6.0     v13.7.0     v13.8.0     v13.9.0    v13.10.0    v13.10.1    v13.11.0    v13.12.0 

Đó là một danh sách rất dài! Bạn có thể cài đặt version Node bằng lệnh bất kỳ version phát hành nào mà bạn thấy. Ví dụ, để tải version v13.6.0, có thể chạy lệnh:

 • nvm install v13.6.0

Bạn có thể xem các version khác nhau mà bạn đã cài đặt bằng lệnh :

nvm list 
Output
-> v13.6.0 default -> v13.6.0 node -> stable (-> v13.6.0) (default) stable -> 13.6 (-> v13.6.0) (default)

Điều này hiển thị version hiện đang hoạt động trên dòng đầu tiên ( -> v13.6.0 ), tiếp theo là một số alias được đặt tên và các version mà những alias đó trỏ tới.

Lưu ý: nếu bạn cũng đã cài đặt version Node thông qua repository CentOS, bạn có thể thấy dòng system -> v12.13.1 (hoặc một số version khác) tại đây. Bạn luôn có thể kích hoạt version hệ thống của Node bằng nvm use system .

Ngoài ra, bạn sẽ thấy các alias cho các bản phát hành hỗ trợ dài hạn (hoặc LTS) khác nhau của Node :

Output
lts/* -> lts/erbium (-> N/A) lts/argon -> v4.9.1 (-> N/A) lts/boron -> v6.17.1 (-> N/A) lts/carbon -> v8.17.0 (-> N/A) lts/dubnium -> v10.19.0 (-> N/A) lts/erbium -> v12.16.1 (-> N/A)

Ta cũng có thể cài đặt một bản phát hành dựa trên những alias này. Ví dụ: để cài đặt version hỗ trợ dài hạn mới nhất, erbium , hãy chạy như sau:

 • nvm install lts/erbium
Output
Downloading and installing node v12.16.1... . . . Now using node v12.16.1 (npm v6.13.4)

Bạn có thể chuyển đổi giữa các version đã cài đặt với nvm use :

nvm use v13.6.0 
Now using node v13.6.0 (npm v6.13.4) 

Bạn có thể xác minh cài đặt thành công bằng cách sử dụng cùng một kỹ thuật từ các phần khác, bằng lệnh :

node --version 
Output
v13.6.0

Phiên bản Node chính xác được cài đặt trên máy của ta như ta mong đợi. Một version tương thích của npm cũng có sẵn.

Tùy chọn 3 - Cài đặt Node từ Nguồn

Một cách khác để cài đặt Node.js là tải mã nguồn về và tự biên dịch.

Để làm như vậy, hãy sử dụng trình duyệt web để chuyển đến trang download Node.js chính thức , nhấp chuột phải vào liên kết Mã nguồn và nhấp vào Sao chép địa chỉ liên kết hoặc bất kỳ tùy chọn tương tự nào mà trình duyệt cung cấp cho bạn.

Quay lại phiên SSH của bạn, trước tiên hãy đảm bảo bạn đang ở trong một folder mà bạn có thể ghi vào. Ta sẽ sử dụng folder chính của user hiện tại:

 • cd ~

Sau đó, gõ curl , dán liên kết mà bạn đã sao chép từ trang web và theo dõi nó với | tar xz :

 • curl https://nodejs.org/dist/v12.16.1/node-v12.16.1.tar.gz | tar xz

Điều này sẽ sử dụng curl tiện ích để tải về nguồn, sau đó ống nó trực tiếp đến tar tiện ích, mà sẽ nén nó vào folder hiện hành.

Di chuyển vào folder nguồn mới được tạo:

 • cd node-v*

Có một vài gói mà ta cần download từ repository CentOS để biên dịch mã. Sử dụng dnf để cài đặt chúng ngay bây giờ:

 • sudo dnf install gcc-c++ make python2

Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận cài đặt. Nhập y rồi ENTER để thực hiện . Bây giờ, ta có thể cấu hình và biên dịch phần mềm:

 • ./configure
 • make -j4

Quá trình biên dịch sẽ mất khá nhiều thời gian (khoảng 30 phút trên server bốn lõi). Ta đã sử dụng tùy chọn -j4 để chạy bốn quy trình biên dịch song song. Bạn có thể bỏ qua tùy chọn này hoặc cập nhật số lượng dựa trên số lõi bộ xử lý bạn có .

Khi quá trình biên dịch hoàn tất, bạn có thể cài đặt phần mềm vào hệ thống của bạn bằng lệnh :

 • sudo make install

Để kiểm tra xem cài đặt đã thành công chưa, hãy yêu cầu Node hiển thị số version của nó:

 • node --version
v12.16.1 

Nếu bạn thấy số version chính xác, thì quá trình cài đặt đã hoàn tất thành công. Theo mặc định, Node cũng cài đặt version tương thích của npm , vì vậy version này cũng sẽ có sẵn.

Kết luận

Trong hướng dẫn này, ta đã chỉ ra cách cài đặt Node.js bằng cách sử dụng repository CentOS AppStream, sử dụng Trình quản lý version Node và biên dịch từ nguồn.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về lập trình bằng JavaScript, vui lòng đọc loạt bài hướng dẫn liên quan của ta :


Tags:

Các tin liên quan

Cách tạo người dùng mới hỗ trợ Sudo trên CentOS 8 [Khởi động nhanh]
2020-03-30
Cách tự động hóa quá trình triển khai sản xuất Node.js của bạn với Giao hàng trên CentOS 7
2020-02-26
Cách sử dụng Cron để tự động hóa công việc trên CentOS 8
2020-02-10
Cách thiết lập khóa SSH trên CentOS 8
2020-02-06
Cách cài đặt và sử dụng TimescaleDB trên CentOS 7
2020-02-03
Cách thiết lập Nền tảng Eclipse Theia Cloud IDE trên CentOS 7
2020-01-24
Cách thiết lập ứng dụng Node.js để sản xuất trên CentOS 7
2019-10-28
Cách cấu hình Cụm Galera với MariaDB trên server CentOS 7
2019-07-10
Cách sử dụng Chế độ độc lập của Certbot để lấy chứng chỉ SSL của Let's Encrypt trên CentOS 7
2019-05-31
Cách cài đặt và cấu hình Zabbix để giám sát an toàn server từ xa trên CentOS 7
2019-05-29